smary, silikony, oleje, łożyska Lublin


Szukaj:

  nazwa
O firmie
Oferta
Magazyn
Kontakt
Koszyk
Jeśli nie znalazłeś interesującej Cię pozycji wyslij zapytanie
Regulamin


Regulamin:


Regulamin starego sklepu internetowego:
1. Właścicielem sklepu ABS Serwis jest firma

ABS Serwis
ul. Kościelna 5/5
20-307 Lublin
wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 22124
NIP 712-000-24-07
Regon: 430195114
tel./fax.(081)74 33 688
mobile: 601444149


2. Dokonanie zakupu w sklepie ABS Serwis jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz warunków dostawy

3. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto i zawierają podatek VAT 23%

4. Zamówienia mogą składać osoby zarejestrowane w sklepie jako użytkownicy

5. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen oraz aktualnej oferty

6. Cena w momencie zakupu towaru przez użytkownika jest wiążąca i niezależna od przyszłych zmian oferty

7. Towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta

8. Klienci, którzy podadzą adres e-mail, będą informowani o aktualnym statusie zamówienia:

a. Przyjęte – w momencie złożenia zamówienia
b. Realizowane – po wpływie środków na konto
c. Wysłane – po wysłaniu zamówienia

9. Złożenie zamówienia następuje przez sklep internetowy, e-mailem lub
telefonicznie

10. Zamówienia będą kasowane automatycznie gdy w ciągu 14 dni od daty zamówienia nie będzie odnotowana wpłata na konto przy zamówieniach z przedpłatą.

11. W przypadku braku towaru w magazynie, Klient zostanie o tym poinformowany pocztą elektroniczną, telefonicznie lub listownie

12. W przypadku niemożliwości realizacji zamówienia (wycofanie z produkcji) sklep zwraca wpłacone pieniądze lub też za zgodą Klienta wysyła towar o wartości równej lub większej od zamówionego

13. Do każdej przesyłki dołączona zostanie faktura VAT, lub paragon

14. Dokonywanie zakupu możliwe jest 24 godziny na dobę, przez cały rok.

15. W przypadku, kiedy zamówienie zostało zawarte w dzień ustawowo wolny od pracy, jego realizacja rozpoczyna się w pierwszym następującym po nim dniu roboczym.

16. Formy płatności:

a. Przedpłata na konto bankowe

ABS Serwis sp. z o.o.
ul. Kościelna 5/L5, 20-307 Lublin
ING Bank Śląski
89 1050 1953 1000 0090 8028 138017. Na poleceniu przelewu należy wpisać numer zamówienia lub nazwę użytkownika

18. Rozpoczęcie realizacji zamówienia w momencie wpływu środków na konto (przy przedpłacie)

19. Wysyłka maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych od momentu wpływu środków na konto.

20. Towary dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

21. Za pośrednictwem Poczty Polskiej towar wysyłany jest listem poleconym (towar małych gabarytów o wadze łącznej do 0,5 kg).

22. Opłata za przesyłkę wynosi zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej http://www.poczta-polska.pl/cennik.htm

23. W przypadku opóźnień spowodowanych pracą Poczty Polskiej sklep nie ponosi odpowiedzialności.

24. W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów (Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

Firma ABS Serwis
jest wpisana do Centralnej Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem 22124
NIP 712-000-24-07
Regon: 430195114

ul. Kościelna 5/5
20-147 Lublin


Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć rzeczy bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży, jeśli takowe występują.


Opis procedury reklamacyjnej:
Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem [adres e-mail], lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

Aby odstąpić od umowy zawartej, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: [adres e-mail]. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres [adres].

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery zamowienia [numery] .
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Login : [login kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.


Brak odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:
o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
zawartej w drodze aukcji publicznej;
o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w [miasto]. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

25. Reklamacje składane są w siedzibie firmy w terminie do 14 dni roboczych od dnia dostarczenia przesyłki

26. Koszt odesłania reklamowanego towaru ponosi Klient

27. Czas rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni

28. Oferta ważna jest tylko na terenie Polski, a produkty prezentowane na stronie sklepu stanowią ofertę w myśl kodeksu cywilnego


29. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego


Szukaj:

    Nazwa towaru:

Logowanie do sklepu:
 login:
 hasło:


Mój koszyk:

    Pozycji w koszyku: 0 (0 szt.)
    Kwota: 0.00 zł

Pokaż koszyk | Zamawiaj


Copyright © 2006 ABS Serwis - Łożyska i smary tel. 601444162     domena elub.pl;  Łożyska, Oleje,   Smary ,